"Aranykopjások" Fővezérsége
Buzsák-Tatárvár

Történelmi feljegyzés
Készült: 2002.év szelek havának 12. napján


Szalárd Fejedelem vér-örökén, Tar-Zerénd fia Koppány vértanú halálának,
meggyilkolásának, felnégyelésének valóságos történelmi okai.
Szellemének üzenete a ma élőknek és az utánunk következő ősturáni Szittya nemzedékeknek.

Taksony fia Géza Nagyfejedelem uralkodása idejében a Hadak útjára tér Zuárd
fia Tar-Zerénd. Zerénd fia Koppányt választják meg Somogy-ország az Ormánság és
a Száván túli területek Pajzsra emelt fejedelmének. A hatalmas nagy kiterjedésű
szállásterület nem csak gazdagságot, de igen sok csatás batirt /vitézül harcoló/
katonát is biztosított, amit elődeinktől örököltek.

Koppány Fejedelem feladata volt biztosítani a visszaszerzett Hon és nemzet,
Dél-délnyugati védelmi rendszert az Írottkőig! Ő volt Géza Nagyfejedelem bal-szárny
vezére, ősi szóval jelölve /bal dogri khán/. Az Észak-északnyugati országrészek,
szállások védelmezése Tarkács úr vér örökén Lébény vezér a jobb szárny
/jobb dogri khán/ volt, amíg a Hermánok álnok módon meg nem gyilkolták. A Derék
had vezérlése a Nagyfejedelem tisztsége volt, amíg az ősi hadirend és törvényeknek
helye volt a Szittyák egyet akarásában! Géza Fejedelem, Taksony Vezérfejedelem hirtelen
eltávozása után kezdetét vette az a történelmi taktikázás, hogy az új Fejedelem,
Róma, Quedlinburg és Bizánc kegyeibe is kedvezni kíván, annak érdekében, hogy a
megváltoztatott Ősi Törvényekkel az esetlegesen hirtelen bekövetkező halála után
fiának, Vajknak biztosítani tudja a Vezérfejedelemséget.

Amíg Sarolta Fejedelem asszony élt, addig Géza ezen ügyeket titkolta.
Az új felesége Adalheid mellett, aki a Quedlinburgi német-római császárnak volt
unokahúga, már mindent meg merészelt tenni! Vezéreink és az előkelők
meggyilkoltatásától sem riadt vissza. Sarolta Fejedelem asszony apját,
Erdélyi Gyulát a Szakrális Fejedelmet Esztergomba hívja vezéri tanácskozás
ürügyén. Foglyul ejti és rövid idő múlva, Adalheid és a német császár titkos
támogatásával meggyilkolják! Róma és Quedlinburg terület hódító érdekeinek mar
csak egy fejedelem, áll útjukban az erőskezű Tar-Zerénd fia Koppány, a konok,
keményfejű, a Somogy-országi Vérszerződést hűséggel követő Nagyúr.

Egész seregével /24.000 fő/ áll ellen Róma és Quedlinburg térhódítási
szándékainak, amit még a Karolingok idejében fondorlatosan elterveztek..!
Quedlinburgban, Augsburgban és Rómában kitervelték, hogy Koppányt rá kell
venni szűk kíséretével, hogy az ősi szokás szerinti Nyári Napforduló ünnepsége
után, Vajk és az őt segítők kíséretében Esztergomba menjen, ahol Karoling
Keresztény szertartással Koronás Fejedelmi királlyá választják és megtanácskozzák
az ország további fontos ügyeit. Barantázó Karaul Fürkészek jelentették, hogy
a nyugati gyepükön túl nagy készülődés van. Koppány bízik Géza fia Vajk adott
szavában és megparancsolja, hogy a Veszprém melletti Sólyi mezőről a seregek
térjenek vissza szállásaikra. Minek után Koppányt rászedték, hogy csak pár előkelőt
és kisszámú fegyveres kíséretet hozzon magával, Esztergomba vonultak. Eközben
titokban Gizla, Bajor hercegnő a Bajor Király lánya, Vajk jegyese,
Veszprémbe 10.000 fős nehéz vértest, Adalheid tanácsára Esztergom köré további
10.000 főt vonultatnak fel. A Vezérfejedelem szállása köré telepítik le őket,
minden Szittya Magyarnak az ősi jogon bírt szállásaikról el kell költözni!

Erdélyi Gyula meggyilkolása és Koppány foglyul ejtése után váratlanul meghal
Géza Nagyfejedelem!? Ezt követi nagy sietséggel Vajknak a nyugati zsidó-keresztény
szertartással megkeresztelése és ezt követően a Német-Római Császár és a II.
Szilveszter pápa szentesítésével királlyá koronázása! Koppányt négyfelé vágva
meggyilkolják, kíséretét felkoncolják. Vajkot és Gizlát erős vértes kísérettel
Fehérvízvárra menesztik, és fogva tartják, amíg a Somogy-országi magyaroknak
színe-javát lemészárolják. Koppány Fejedelem testét az ország négy részébe
szétviszik elrettentésként. Keresztény diadalként 5 évig ujjonganak Európában!!!

Az ősi Hont több mint 40,000 idegen vértes sereg és fanatikus, kegyetlen hittérítő
lepi meg! Már nincs védelmező sereg, aki tud elbujdosik láperdők mélyére. Az évekig
tartó nemzetpusztító, ország-rabló tevékenységeket tovább tetézi, hogy a pápa
tanácsára, Vajk-István király parancsára elégetik az ősi írott krónikáinkat,
halálbüntetés és vagyonelkobzás terhe mellett megtiltják annak használatát, lerombolják
ősi Napszentélyeinket és azokat, aki ehhez mégis ragaszkodnak, kivégzik, karóba
húzzák, vérebekkel marcangoltatják széjjel!!!

Vajk-István miután rádöbben iszonyú tetteire, megroppan lelkében, de mar túl későn!

Rómából, Quedlinburgból, Passauból, Bizáncból érkeznek olyan szerzetesek, akik
alig beszélik nyelvünket, de hittérítésben, kegyetlenkedésben élen járnak minden
gonosz előtt!!!

Jönnek Bajor, Szász, Germán, Frank, Itáliai, Bizánci, Szláv érdekek szószólói.
Róma és Bizánc tanácsára megjelennek a rabbik is!!! Mind harácsol, gyilkoltat és az
új királytól jogot, címeket kapnak cserébe! Ilyen sorsra jutott ATILLA-ÁRPÁD büszke
ősi népe! Elhagyta nemzetvédő ősi törvényeit, erkölcsét ősi Egy Igaz Isten tisztelését!

A jövevények a maguk írásával, lelkével, hamis történelmi krónikák írását terjesztik a
jövő nemzedékeinek számára!!!
Ezek a hamis krónikák azt a hazug szellemiséget sugallják, terjesztik, hogy az
ősturáni Szittya fajták megmaradása érdekében kellett felvenni a nyugati
kereszténységet, ami biztosítéka volt megújulásunknak.(?)
Ha a Bizánci kereszténységet, Iszlám vagy Buddha hitét vesszük fel, akkor
elvesztünk volna??? Igen nyugat térhódítóinak minden esetre!

Az ősiség megtartása, védelmezése nem tette volna lehetővé, hogy a dicső emlékű
ATILLA-ÁRPÁD-KOPPÁNY népe szolga legyen és ősi honunk, ősműveltségünk ebek, rabló
népek kénye- kedvére, mára megismétlődve elvesszenek!!!
A Szeri pusztán a Vérszövetség Törvényeit nem azért erősítették meg, hogy törvényszegő,
nemzetáruló, idegen szolgaságba vigye Szittya fajtánkat!

Másolatban, mellékelten csatolva az egyház által kitalált Koronázási ügy, ami csak
arra szolgált, hogy a tétovázókat megtévesztve hitelesítsék a szertartást, öröklési
jogokat.

Az ősi Táltos Iztan-Hu Napisten Koronát keleten készítették, és az ékesítette
ITIL TAN-HU KHÁN fejét, Batbaján Bezmer Ghagánt, Álmos fia ÁRPÁDOT is ennek
birtokában kellett volna Pajzsra emelt Vezérfejedelemmé választani, azonban Baján
Khagán idejében Nagykároly hadai elrabolták! Szilveszter pápa az őt hatalomra juttató
német császár parancsára adta vissza.

A 16 társzekérrel elhurcolt ősi ereklyés tárgyainknak a nagy része még a mai napig is
idegenek birtokában vannak!!

Az Égi Táltos Tan-Hu Khán Koronájának, égi kardnak, Tan-Hu Khán választásnak helyét,
részletes leírását mellékelve közlöm.

A szertartást i.sz. előtt 216. évben Cin.Shi Huang Ti császár krónikása jegyezte
le aprólékosan.


A jelen feljegyzést készítette az őrző Tokmak Karaul Táltos,
Koppány élő ivadéka.